Thông báo v/v triển khai tổng kết năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch Tổng kết năm học 2012-2013, Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường và Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai thực hiện các nội dung sau:

Nội dung thông báo xin xem file đính kèm: