Thông báo v/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K58 đợt I

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 169 /TB-ĐHLN-CT&CTSV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013 THÔNG BÁO V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K58 đợt I Nhằm…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 169 /TB-ĐHLN-CT&CTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K58 đợt I

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho HSSV và thực hiện công văn số 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ và TCCN năm học 2013 – 2014; nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho sinh viên K58 đợt I. Để “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đạt hiệu quả, Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp và triển khai những nội dung được phân công chi tiết đính kèm theo thông báo này, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

– Là đơn vị thường trực “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”, tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện;

– Phụ trách trang trí, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc thời lượng 30 phút.

2. Phòng Đào tạo: Cung cấp cho Phòng CT&CTSV danh sách sinh viên các lớp K58 đợt I trước ngày 08/9/2013 để phục vụ công tác tổ chức.

3. Phòng HCTH:

– Phục vụ nhạc nghi lễ, âm thanh, nước uống trong quá trình học tập; căn cứ vào thời gian, địa điểm học tập để bố trí hội trường, giảng đường;

Cử cán bộ trực điện và máy phát điện dự phòng tại địa điểm tổ chức lớp học.

4. Phòng TCKT: Chuẩn bị kinh phí theo dự toán được duyệt.

5. Ban công nghệ thông tin: Lắp đặt hệ thống mạng đến Hội trường G6 để phục vụ công tác hướng dẫn sinh viên K58 đăng ký học;

6. Ban chủ nhiệm các khoa: Cử cố vấn học tập K58, trợ lý các khoa, quản lý sinh viên trong quá trình học tập và báo cáo tình hình về nhà trường qua Phòng CT&CTSV;

7. Ban cán sự các lớp sinh viên K58: Tập hợp bài thu hoạch của sinh viên trong lớp, kèm theo danh sách nộp về Phòng CT&CTSV (bà Khuyên, phòng 107- nhà A1 nhận) chậm nhất sau 1 tuần khi kết thúc đợt học để tổng hợp và đánh giá kết quả học tập.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Ban cán sự các lớp sinh viên K58, căn cứ nội dung thông báo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

– BGH để (Báo cáo);

– Các khoa, TTDV, Thư viện;

– Các phòng: ĐT, HCTH, TCKT;

– Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy;

– Đoàn TN, Hội SV trường;

– Ban CNTT;

– Lưu: CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Phạm Văn Chương

 Chi tiết kế hoạch xin xem file đính kèm: