Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV, K57 đợt I

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: 97 /TB-ĐHLN-CT&CTSV               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012   THÔNG BÁO V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K57…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 97 /TB-ĐHLN-CT&CTSV

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


        Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K57 đợt I

  

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên và thực hiện công văn số 4540/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho sinh viên K57 đợt I. Để “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị và triển khai các nội dung được phân công theo lịch chi tiết đính kèm, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

– Là đơn vị thường trực “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”, tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện;

– Phụ trách trang trí, khánh tiết và âm thanh trong quá trình học tập; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc thời lượng 30 phút.

2. Phòng Đào tạo: Cung cấp cho Phòng CT-CTSV danh sách sinh viên các lớp K57 đợt I trước ngày 09/9/2012 để phục vụ công tác tổ chức.

3. Phòng HCTH: Căn cứ vào thời gian, địa điểm học tập để bố trí hội trường, giảng đường và phục vụ nước uống;

4. Trung tâm Dịch vụ: Cử cán bộ trực điện và máy phát điện dự phòng tại địa điểm tổ chức lớp học.

5. Các khoa: Cử cố vấn học tập K57 trực tiếp quản lý sinh viên trong quá trình học tập và báo cáo tình hình về nhà trường qua Phòng CT-CTSV;

6. Ban cán sự các lớp SV K57: Có trách nhiệm tập hợp bài thu hoạch của SV trong lớp, kèm theo danh sách SV nộp về Phòng CT-CTSV (bà Khuyên, phòng 107-A1 nhận) chậm nhất sau 1 tuần khi kết thúc đợt học để tổng hợp và đánh giá kết quả học tập.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Ban cán sự các lớp SV K57 nghiêm túc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên để “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” K57 đợt I đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

– BGH để (Báo cáo);

– Các khoa, TTDV, Thư viện;

– Các phòng: ĐT, HCTH, TCKT;

– Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy;

– Đoàn TN, Hội SV trường;

– Ban CNTT;

– Lưu: CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký

 

 

Trần Văn Chứ

 LỊCH CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” K57 ĐỢT I tại đây