Thông báo v/v tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2013-2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số 838/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013      THÔNG BÁO V/v tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2013-2014…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số 838/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013

   

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn

năm học 2013-2014

 Thực hiện kế hoạch NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2013-2014 theo quy định, Nhà trường thông báo một số nội dung chính như sau:

I. Chủ trương của Nhà trường

Khuyến khích các giảng viên, giảng viên kiêm giảng đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH cấp Khoa (đặc biệt các giảng viên có học vị Thạc sỹ trở lên);

Đối với đề tài cấp Bộ môn: Ở các bộ môn chuyên môn, một giảng viên chủ trì  01 đề tài/năm học; Ở các bộ môn cơ bản, cơ sở, GDQP, GDTC một giảng viên chủ trì 02 đề tài/năm học;

Ban Phổ thông Dân tộc nội trú không bắt buộc tham gia CNKH cấp Khoa và Bộ môn.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa tổ chức việc đăng ký, xét duyệt đề cương, tổ chức nghiệm thu đề tài theo nguyên tắc Hội đồng.

Thời gian thực hiện: Theo năm học 2013-2014, bắt đầu triển khai từ tháng 9/2013, kết thúc nghiệm thu vào cuối tháng 4/2014.

II. Kế hoạch tổ chức thực hiện được cụ thể như sau

1. Tổ chức đăng ký xét duyệt đề cương

– Các Khoa, Trung tâm, Viện (sau đây gọi chung là các Khoa) xác định hướng NCKH cấp Khoa và Bộ môn; Tổ chức cho giảng viên, giảng viên kiêm giảng, cán bộ trong đơn vị đăng ký (mẫu KBm-01) theo đúng chủ trương, quy chế của Nhà trường, tiến hành xây dựng đề cương đề tài NCKH (mẫu KBm-02).

– Các Khoa thành lập Hội đồng KH-ĐT Khoa, tổ chức xét duyệt đề cương đề tài, gửi danh sách trích ngang các đề tài được xét chọn (mẫu KBm-04) về Phòng KHCN&HTQT chậm nhất ngày 30/9/2013. Đề cương đề tài đã được phê duyệt, biên bản xét duyệt đề cương (mẫu KBm-03), bản điện tử được quản lý tại văn phòng các Khoa.

– Nhà trường rà soát lại và ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài trong tuần đầu tháng 10/2013.

2. Tổ chức nghiệm thu

– Các Khoa thông báo cho các chủ trì đề tài biết kế hoạch tổ chức nghiệm thu (ít nhất 1 tháng trước khi tổ chức nghiệm thu), chuẩn bị báo cáo đề tài (mẫu KBm-05).

– Trước khi nghiệm thu Các Khoa gửi quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu bao gồm cả kế hoạch nghiệm thu về phòng KHCN&HTQT để cùng phối hợp thực hiện nghiệm thu các đề tài.

– Sau khi tổ chức nghiệm thu các Khoa gửi: Báo cáo đề tài đã chỉnh sửa (mẫu KBm-05); Báo cáo kết quả kết quả nghiệm thu đề tài (mẫu KBm-08); các biên bản nghiệm thu (mẫu KBm-06);  01 đĩa CD lưu toàn bộ bản điện tử của các đề tài gửi cho Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT chậm nhất vào 10/5/2014.

Các mẫu biểu được đăng tải tại địa chỉ http:/vfu.edu.vn

Việc tính giờ khoa học và kinh phí hỗ trợ cho Hội đồng KH-ĐT Khoa, Bộ môn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông báo này là căn cứ để các Khoa, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa chủ động trong việc tổ chức thực hiện đề tài NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2013-2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị các Khoa trao đổi với Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT để có phương án giải quyết./.

Nơi nhận:

– Ban giám hiệu;  

– Các Phòng, Ban;

– Các Khoa, Viện và Trung tâm;

– Lưu VT, Phòng KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Phạm Văn Chương

 Các mẫu văn bản đăng ký xin xem file đính kèm: