Thông báo V/v tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2012-2013

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT         TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số: 1088/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012                                                                               THÔNG…

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 

 

          Số: 1088/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012

           

 

                                                                THÔNG BÁO

                              V/v tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn

                                                           năm học 2012-2013

 

            Thực hiện kế hoạch NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2012-2013 theo quy định, Nhà trường thông báo một số nội dung chính như sau:

I. Chủ trương của Nhà trường

Khuyến khích các giảng viên, giảng viên kiêm giảng đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH cấp Khoa (đặc biệt các giảng viên có học vị Thạc sỹ trở lên);

Đối với đề tài cấp Bộ môn: Ở các bộ môn chuyên môn, một giảng viên chủ trì  01 đề tài/năm học; Ở các bộ môn cơ bản, cơ sở, GDQP, GDTC một giảng viên chủ trì 02 đề tài/năm học;

Ban Phổ thông Dân tộc nội trú không bắt buộc tham gia CNKH cấp Khoa và Bộ môn.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa tổ chức việc đăng ký, xét duyệt đề cương, tổ chức nghiệm thu đề tài…theo nguyên tắc Hội đồng.

Thời gian thực hiện: Theo năm học 2012-2013, bắt đầu triển khai từ tháng 9/2012, kết thúc nghiệm thu vào cuối tháng 4/2013.

II. Kế hoạch tổ chức thực hiện được cụ thể như sau

1. Các Khoa, Trung tâm, Viện (sau đây gọi chung là các Khoa) xác định hướng NCKH cấp Khoa và Bộ môn; Tổ chức cho giảng viên, giảng viên kiêm giảng, cán bộ trong đơn vị đăng ký (theo đúng chủ trương, quy chế của Nhà trường), tiến hành xây dựng đề cương đề tài NCKH (mẫu KBm-01). Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa ra quyết định thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương đề tài, yêu cầu các chủ trì đề tài chỉnh sửa, tổ chức phê duyệt và lập danh sách đề tài được phê duyệt đề nghị nhà trường ra quyết định giao nhiệm vụ (mẫu KBm-03). Hoạt động này phải hoàn thành chậm nhất vào 30/9/2012. (Đề cương đề tài đã được phê duyệt, biên bản xét duyệt đề cương (mẫu KBm-02), bản điện tử được quản lý tại văn phòng các Khoa).

2. Nhà trường rà soát lại và ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài trong tuần đầu tháng 10/2012.

3. Tổ chức nghiệm thu:

– Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa thông báo cho các cá nhân chủ trì đề tài biết kế hoạch tổ chức nghiệm thu (ít nhất 1 tháng trước khi tổ chức nghiệm thu), chuẩn bị báo cáo đề tài theo mẫu KBm-04;

– Khoa ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu bao gồm cả kế hoạch nghiệm thu. Tiến hành tổ chức nghiệm thu các đề tài.

– Sau khi tổ chức nghiệm thu các Khoa gửi quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; Báo cáo đề tài đã chỉnh sửa (mẫu KBm-04); Báo cáo kết quả kết quả nghiệm thu đề tài (mẫu KBm-07); các biên bản nghiệm thu (mẫu KBm-05);  01 đĩa CD lưu toàn bộ bản điện tử của các đề tài gửi cho Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT chậm nhất vào 15/5/2013;

4. Các mẫu biểu (đề cương, báo cáo, biên bản, phiếu đánh giá, giấy đề nghị…) được đăng tải tại địa chỉ http://www.vfu.edu.vn, mục Khoa học công nghệ.

5. Kinh phí Nhà trường hỗ trợ:

– Xét duyệt đề cương: 50.000 đồng/đề tài cấp Bộ môn; 100.000 đồng/đề tài cấp Khoa;

– Nghiệm thu đề tài: 100.000 đồng/đề tài cấp Bộ môn; 150.000 đồng/đề tài cấp Khoa;

– Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ theo đơn vị Khoa.

Thông báo này là căn cứ để các Khoa, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa chủ động trong việc tổ chức thực hiện đề tài NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2012-2013. Trong quá trình tổ chức thực hiện mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị các Khoa trao đổi với Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT để có phương án giải quyết./.

 

Nơi nhận:

 

– Ban giám hiệu;   

– Các Phòng, Ban;

– Các Khoa, Viện và Trung tâm;

– Lưu VT, Phòng KHCN&HTQT.

               KT. HIỆU TRƯỞNG

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                          (đã ký)

 

 

              Phạm Văn Chương

 
Dưới đây là những văn bản hướng dẫn:
Mẫu đề cương đề tài chi tiết
Biên bản xét duyệt đề cương chi tiết
Giấy đề nghị giao nhiệm vụ thực hiện đề tài chi tiết
Mẫu báo cáo đề tài chi tiết
Biên bản nghiệm thu đề tài chi tiết
Phiếu đánh giá chi tiết
Tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài chi tiết