Thông báo v/v thu nợ học phí

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013 THÔNG BÁO V/v thu nợ học phí                          Kính gửi: Các lớp sinh viên chính qui,        Hiện…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v thu nợ học phí

 
   

                   Kính gửi: Các lớp sinh viên chính qui,

       Hiện nay, nhiều sinh viên tại các khóa vẫn còn nợ học phí năm học 2012-2013.

          Nhà trường đính kem thông báo và danh sách các sinh viên vẫn còn nợ học phí, đề nghị các sinh viên trong danh sách khẩn trương nộp tiền vào tài khoản cá nhân (liên kết thẻ sinh viên với ngân hàng Viettinbank) để Nhà trường thực hiện thu học phí qua ngân hàng.

          Thời gian chậm nhất vào ngày 24/07/2013, quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ gửi thông báo nợ học phí về gia đình và có các biện pháp xử lý theo qui định.

          Riêng đối với sinh viên khóa 53 và khóa 54, Nhà trường sẽ không cấp bằng tốt nghiệp khi các sinh viên không nộp đủ học phí.

          Nhận được thông báo, yêu cầu các sinh viên nợ học phí nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

 

Nơi nhận:

Như trên

Lưu TCKT

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Văn Chứ

 Thông báo v/v nợ học phí:

Danh sách các lớp sinh viên nợ học phí xin xem file đính kèm: