THÔNG BÁO V/v thu học phí kỳ 1 năm học 2011 – 2012

THÔNG BÁO V/v thu học phí kỳ 1 năm học 2011 – 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí kỳ 1 năm học 2011 – 2012

 

  Kính gửi:    – BCN các khoa

    – Cố vấn học tập các lớp   

    – Sinh viên chính quy các khóa 53, 54, 55.

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 Nhà trường đã tiến hành thu học phí cho học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 để đảm bảo thu học phí đúng kế hoạch  Nhà trường yêu cầu:

            1. Tất cả sinh viên hệ chính quy phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân để ngân hàng thu học phí học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 thời hạn nộp trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

            2. Những sinh viên chưa khai báo số tài khoản hoặc chưa có số tài khoản cá nhân, (có danh sách kèm theo) yêu cầu đến chi nhánh ngân hàng công thương Láng – Hòa lạc để làm thẻ ATM sau đó cung cấp số tài khoản cho phòng Tài chính – Kế toán  (Phòng 201 gặp cô Hải nhà A2 khu Hiệu bộ).

            3. Sau hạn ngày 30 tháng 11 năm 2011, những sinh viên nào chưa đóng học phí sẽ không được dự thi hết môn.

            4. Phòng Tài chính – Kế toán sẽ xác nhận và cấp biên lai thu học phí cho những đối tượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách (đối với sinh viên đã nộp học phí đầy đủ), thời gian nhận vào ngày 5 đến 15/10/ 2011 tại phòng 201 nhà A2.

            Nhận được thông báo này đề nghị Chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập đôn đốc sinh viên các lớp nộp học phí kịp thời.

 

Nơi nhận:

  – Như kính gửi

  – Lưu TCKT

P. HIỆU TRƯỞNG

đã ký

Nguyễn Văn Tuấn

 

 Danh sách sinh viên không có số tài khoản khóa 53
Danh sách sinh viên không có số tài khoản khóa 54
Danh sách sinh viên không có số tài khoản khóa 55