Thông báo V/v qui định nộp luận án tiến sỹ

THÔNG BÁO V/v qui định nộp luận án tiến sỹ             Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trong Trường                     Hiện nay số lượng cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh ở các cơ sở trong và ngoài nước ngày một tăng;…

THÔNG BÁO

V/v qui định nộp luận án tiến sỹ

 

          Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trong Trường

         

          Hiện nay số lượng cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh ở các cơ sở trong và ngoài nước ngày một tăng; rất nhiều nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ với những thành tựu khoa học xuất sắc, có giá trị khoa học.

          Để quảng bá, lưu trữ và tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên, phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Nhà trường yêu cầu các nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ phải nộp sản phẩm khoa học theo quy định như sau:

            1. Luận án bảo vệ tại Đại học Lâm nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành;

2. Luận án bảo vệ tại các sơ sở đào tạo nước ngoài và trường ngoài: tác giả nộp  01 bản in luận án toàn văn, 01 bản tóm tắt và 01 bản điện tử; khuyến khích tác giả dịch sang tiếng Việt.

Thời gian nộp:

– Trường hợp đã bảo vệ trước đây sản phẩm cần nộp trước 31/05/2012;

– Trường hợp bảo vệ từ 20 tháng 03 năm 2012 trở đi, nộp sản phẩm muộn nhất 6 tháng sau khi bảo vệ.

Nơi thu nhận sản phẩm: Thư viện Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

          Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc quy định trên.

 

Nơi nhận:                                                     

– Như KG                                                          

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);                       

– Ban CNTT (đưa tin trên website);

– Lưu VT, Thư viện.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn