Thông báo v/v phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP        Số: 722/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013   THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
   

 Số: 722/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

 Trường Đại học Lâm nghiệp

 Ngày 18/7/2013, Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã họp, phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Công tác phân công như sau:

I. HIỆU TRƯỞNG: NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Chứ

1. Chức trách

Hiệu trưởng là người đứng đầu Nhà trường, lãnh đạo toàn diện và trực tiếp các nhiệm vụ của Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Nhà trường.

Hiệu trưởng quản lý Nhà trường theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Nhiệm vụ

– Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường.

– Phụ trách Chiến lược phát triển Trường.

– Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC,VC, HĐLĐ.

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.

– Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính; CSVC, thiết bị toàn Trường.

– Phụ trách các Dự án: Dự án Xây dựng KTX sinh viên Cơ sở chính Xuân Mai, Dự án Xây dựng Viện STR&MT; Dự án Quy hoạch xây dựng phát triển Trường.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng QLTB&ĐT.

II. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         A. Chức trách

 – Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

– Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng; lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

         B. Nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

– Phụ trách công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo các cấp học, các hệ đào tạo trong và ngoài Trường, kế hoạch tài chính về đào tạo.

– Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng trường đại học.

– Phụ trách Dự án CNTT; Dự án đào tạo theo Chương trình tiên tiến; các Dự án; Đề án liên quan tới đào tạo, các chương trình liên kết đào tạo, đào tạo bằng tiếng nước ngoài, rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa,….

– Phụ trách Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Khoa Đào tạo SĐH, các Khoa chuyên môn, Ban Phổ thông dân tộc nội trú,Ban Công nghệ thông tin.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS. Phạm Văn Chương  

        – Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

        – Phụ trách việc thực hiện kế hoạch KHCN và kế hoạch tài chính liên quan tới mảng NCKH.

        – Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

        – Phụ trách các đoàn thể quần chúng.

        – Phụ trách công tác HSSV; công tác văn thể.     

        – Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá. Phụ trách trực tiếp trang Web và Tổng biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp của Trường.

        – Phụ trách các dự án: Giống và CNSH; Tăng cường năng lực đào tạo ngành CBLS; Tăng cường trang thiết bị KHCN Phòng phân tích GIS và viễn thám.

        – Phụ trách các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Thư viện,  Phòng CT&CTSV.

        – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

3. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Quang Hà

        – Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Cơ sở 2 Trường ĐHLN theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

        –  Phụ trách Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHLN.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

4. Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS. Phạm Văn Điển

– Phụ trách hoạt động của các viện nghiên cứu, các trung tâm, Công ty và hoạt động dịch vụ trong toàn Trường.

– Phụ trách công tác hành chính, chế độ chính sách, bảo hiểm và các quy định, quy chế nội bộ.

– Phụ trách công tác quản lý tài sản, đất đai, rừng NCTN; công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; công tác đời sống, y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường.

– Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Viện CNSH Lâm nghiệp.

– Phụ trách các đơn vị: Viện STR&MT, Viện CNSH lâm nghiệp, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm Giáo dục thể chất, Trung tâm CNR, Công ty Tư vấn đầu tư phát triển lâm nghiệp, Phòng HCTH.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo cơ chế Hội đồng do Hiệu trưởng phụ trách.

2. Cử cán bộ đi nước ngoài

– Học tập, bồi dưỡng theo quy hoạch cán bộ do Thường vụ + Ban Giám hiệu quyết định. Hiệu trưởng ra quyết định sau khi có giấy báo/thư mời nhập học.

– Tham quan, khảo sát… theo quy chế nội bộ, Thường vụ + Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn quyết định.

– Dự hội thảo, tập huấn, kinh phí do Nhà trường chi trả do Thường vụ + Ban Giám hiệu quyết định.

– Dự hội thảo, tập huấn ngắn hạn (dưới 3 tuần), kinh phí do bạn tài trợ do Hiệu trưởng quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng đơn vị quản lý cán bộ. 

– Cán bộ được mời đích danh dự hội thảo, tập huấn ngắn hạn, kinh phí do đơn vị khác tài trợ; cán bộ đi tham quan, khảo sát nước ngoài trong kế hoạch nghiên cứu khoa học, kinh phí do đề tài, dự án chi trả do Hiệu trưởng quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Trưởng Phòng TCCB và Trưởng đơn vị quản lý cán bộ. 

3. Những chế độ, chính sách công việc chung gắn với mảng công tác nào do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng đó giải quyết. Trường hợp Phó Hiệu trưởng đi vắng, Hiệu trưởng sẽ giải quyết. Nếu Hiệu trưởng cũng đi vắng mà công việc cấp bách phải giải quyết ngay thì Phó Hiệu trưởng có mặt ở nhà giải quyết (sau khi báo cáo cho Hiệu trưởng biết).

4. Những vấn đề thuộc chế độ nội bộ ngoài những quy định đã ban hành được thực hiện theo quy chế tập thể.

5. Mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản thuộc mảng công việc đã được phân công, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng công việc đó chỉ đạo thực hiện. Mua sắm và sửa chữa lớn theo kế hoạch hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt.

6. Phân cấp quản lý đào tạo, tài chính, NCKH, ký các hợp đồng thuộc Cơ sở 2 có văn bản riêng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám hiệu sẽ trực tiếp làm việc với tất cả các đơn vị theo những quy định chung của quy chế công vụ và quy chế dân chủ. Những với mảng nhiệm vụ nào được phân công phụ trách thì đồng chí đó chịu trách nhiệm chính.

V. SINH HOẠT CHÍNH QUYỀN CỦA BAN GIÁM HIỆU

          1. Ông Trần Văn Chứ sinh hoạt với Phòng Quản lý thiết bị và Đầu tư.

          2. Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh hoạt với Phòng Đào tạo.

          3. Ông Phạm Văn Chương sinh hoạt với KHCN& HTQT.                          

          4. Ông Nguyễn Quang Hà sinh hoạt với Cơ sở 2 Trường ĐHLN.

          5. Ông Phạm Văn Điển sinh hoạt với Viện CNSH Lâm nghiệp.

                        

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị trong trường ;

– Bộ NN&PTNT (báo cáo);

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– VP Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HSV

– Lưu VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

  

 

Trần Văn Chứ