Thông báo v/v mở lớp đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học năm 2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ————————————— Số:   165    /TB-CNSH-ĐHLN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————                                         Hà Nội, ngày 06  tháng 6 năm 2013 THÔNG BÁO V/v. MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

—————————————

Số:   165    /TB-CNSH-ĐHLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

                                        Hà Nội, ngày 06  tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v. MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2013

 “Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen

bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Căn cứ Công văn số 1409/BNN-TCCB ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v. Triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học năm 2013, thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản l‎ý, Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về:

Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử“.

Mục tiêu đào tạo: Nhằm cung cấp những kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng thực hành về các kỹ thuật sinh học phân tử được ứng dụng trong giám định sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Đối tượng đào tạo:

–       Những cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên, hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu;

–       Các kỹ sư/cử nhân, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành liên quan.

Địa điểm tổ chức lớp học:

         Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Đại học Lâm nghiệp; Xuân Mai – Hà Nội.

Thời gian đào tạo: 30 ngày (Ngày khai giảng dự kiến: 30/6/2013).

Thời gian đăng ký học: Đến hết ngày 28/6/2013 (Đăng ký‎ sớm sẽ được ưu tiên xét tuyển).

Quyền lợi của học viên tham gia khóa đào tạo:

 1. Không phải đóng học phí;
 2. Được hỗ trợ một phần tiền ăn (50.000đ/ngày/học viên);
 3. Học viên ở xa được bố trí chỗ ở (không thu tiền);
 4. Có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt cho công việc;
 5. Được cấp chứng chỉ đào tạo;
 6. Sau khi được đào tạo, học viên có nhiều cơ hội việc làm mới và phát triển chuyên môn.

Trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng k‎ý tham gia khóa đào tạo. Người đăng ký điền đẩy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm rồi ‎gửi bản điện tử vào địa chỉ E.mail: khuatthihaininh@gmail.com.

         Mọi chi tiết xin liên hệ: Khuất Thị Hải Ninh, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Trường ĐH Lâm nghiệp; Xuân Mai – Hà Nội; Mobile: 0914852258.                                                     

 

KT. HIỆU TRƯỞNG   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

Phạm Văn Chương

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

—————————————

Số: 164 /TB-CNSH-ĐHLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

                           

                             Hà Nội, ngày 06  tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v. MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2013

“ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP”

            Kính gửi: ……………………………………………………………………..

 Căn cứ Công văn số 1409/BNN-TCCB ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v. Triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học năm 2013, thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản l‎ý, Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về:

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cây lâm nghiệp“.

Mục tiêu đào tạo: Nhằm cung cấp những kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng thực hành cho người học về các kỹ thuật sinh học phân tử được ứng dụng trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng nông-lâm nghiệp.

Đối tượng đào tạo:

–       Những cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên, hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông – lâm nghiệp và Giống cây trồng;

–       Các kỹ sư/cử nhân, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành liên quan.

Địa điểm tổ chức lớp học:

         Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Đại học Lâm nghiệp; Xuân Mai – Hà Nội.

Thời gian đào tạo: 30 ngày (Ngày khai giảng dự kiến: 30/6/2013).

Thời gian đăng ký học: Đến hết ngày 28/6/2013 (Đăng ký‎ sớm sẽ được ưu tiên xét tuyển).

Quyền lợi của học viên tham gia khóa đào tạo:

 1. Không phải đóng học phí;
 2. Được hỗ trợ một phần tiền ăn (50.000 đ/ngày/học viên);
 3. Học viên ở xa được bố trí chỗ ở (không thu tiền);
 4. Có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt cho công việc;
 5. Được cấp chứng chỉ đào tạo;
 6. Sau khi được đào tạo, học viên có nhiều cơ hội việc làm mới và phát triển chuyên môn.

Trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng k‎ý tham gia khóa đào tạo. Người đăng ký điền đẩy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm rồi ‎gửi bản điện tử vào địa chỉ E.mail: khuatthihaininh@gmail.com.

         Mọi chi tiết xin liên hệ: Khuất Thị Hải Ninh, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Trường ĐH Lâm nghiệp; Xuân Mai – Hà Nội; Mobile: 0914852258.                                                     

 

KT. HIỆU TRƯỞNG   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

Phạm Văn Chương