Thông báo V/v điều chỉnh, triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 (năm học 2019 – 2020) đối với sinh viên đại học – hệ chính quy

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 đối với hệ đại học chính quy như sau: