Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ của Kế hoạch bảo vệ và PTR năm 2014

Thực hiện qui định của Luật ngân sách nhà nước; Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và PTNT; theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 522/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/03/2013 về phân công thực hiện Quyết…

Thực hiện qui định của Luật ngân sách nhà nước; Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và PTNT; theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 522/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/03/2013 về phân công thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ thực hiện năm 2014 theo phân công và chuyên ngành quản lý để Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước.

Các nhiệm vụ đề xuất tập trung:

–          Xây dựng đề án, nhiệm vụ/công trình và chính sách thực hiện công tác quản lý, điều hành của ngành Lâm nghiệp;

–          Nhiệm vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, tập huấn.

Nhiệm vụ đề xuất của các đơn vị bám sát nội dung và phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch bảo vệ và PTR giai đoạn 2012-2020 quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012. Nhiệm vụ đề xuất không trùng lặp với các nhiệm vụ đã thực hiện hoặc được phê duyệt.

Văn bản đề xuất của các đơn vị gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước trước ngày 20/07/2012 theo công văn và thư điện tử :vpbcd57@mard.gov.vn

Công văn đến và mẫu đề xuất xin xem gile đính kèm: