Thông báo v.v đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 – 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Số: 970/TB-ĐHLN-TCCB   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội,  ngày 11  tháng 9 năm 2013  THÔNG BÁO Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 –…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Số: 970/TB-ĐHLN-TCCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

Hà Nội,  ngày 11  tháng 9 năm 2013

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng

năm học 2013 – 2014

 

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị  định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và trở thành động lực để CBVC, lao động toàn Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Căn cứ nhiệm vụ chung của Nhà trường và nhiệm vụ của từng đơn vị năm học 2013 – 2014, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn căn cứ vào Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Trường; các văn bản hướng dẫn tổ chức tốt công tác đăng ký nội dung, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2013 – 2014.

A. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng

  1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tập thể:

  1.1. Tập thể Lao động tiên tiến;

  1.2. Tập thể Lao động xuất sắc;

  1.3. Cờ thi đua của Bộ, Chính phủ (chỉ áp dụng cho cấp Trường);

  1.4. Bằng khen của Bộ trưởng; Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (chỉ áp dụng cho cấp Khoa, Phòng, Ban và trương đương trở lên).

  2. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với cá nhân:

  2.1. Lao động tiên tiến;

2.2. Chiến sỹ thi đua cơ sở (Đối với viên chức khối giảng dạy: Giảng viên, giáo viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành có thâm niên công tác ít nhất 5 năm giảng dạy trở lên kể từ khi hết tập sự hoặc thử việc. Đối với viên chức khối quản lý, phục vụ: Chuyên viên, cán bộ kiêm giảng, kỹ sư, cán sự, nhân viên thừa hành công vụ và tương đương có thâm niên ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trở lên kể từ khi hết tập sự hoặc thử việc).

  2.3. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua toàn Quốc;

  2.4. Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ;

  2.5. Huân chương Lao động hạng (Nhất, Nhì, Ba).

  (Có mẫu biểu kèm theo).

B. Bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét thi đua, khen thưởng

          Bổ sung tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với viên chức khối giảng dạy (giảng viên, giáo viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành) như sau: Khối lượng giảng dạy tối thiểu phải đạt số giờ định mức trong năm học theo chức danh. Trường hợp thiếu giờ giảng dạy thì phải bù số giờ thiếu bằng giờ nghiên cứu khoa học hoặc công việc khác về chuyên môn nhưng số giờ giảng dạy phải đạt từ 70% số giờ định mức trở lên theo từng chức danh.

  Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng đơn vị khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện và nộp biên bản họp, danh sách tổng hợp, bản đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân năm học 2013-2014 về phòng TCCB (Ô. Hoàng – Phòng 502) kèm theo bản điện tử (danh sách tổng hợp đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể) gửi về địa chỉ Email: hoangthidualn@gmail.com trước ngày 25/9/2013 để tổng hợp./.

    

Nơi nhận:                                                         

– Hiệu trưởng;

– Các Phó hiệu trưởng;                                        

– Trưởng các đơn vị;

– Chủ tịch công đoàn;                         

– Bí thư Đoàn TN;

– Lưu VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Văn Chứ

 Các mẫu văn bản:

                                   02-MẪU ĐK TĐ.doc                                                                                                              

 

                                   03-BIEU TH KET QUA ĐKT.doc