Thông báo v/v bố trí, sắp xếp thời gian và địa điểm sinh hoạt của các lớp sinh viên, năm học 2013 – 2014

Thực hiện nội dung quản lý sinh viên theo Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường ĐH, CĐ và TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tăng cường công tác sinh hoạt lớp đối với các lớp học sinh sinh viên….

Thực hiện nội dung quản lý sinh viên theo Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường ĐH, CĐ và TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tăng cường công tác sinh hoạt lớp đối với các lớp học sinh sinh viên.

Năm học 2013 – 2014, Nhà trường tiếp tục duy trì thời gian cho các lớp sinh viên sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội vào 2 tiết đầu sáng thứ Hai hàng tuần. (Thời gian, địa điểm cho các lớp tổ chức họp có danh sách kèm theo).

Chi tiết thông báo và danh sách các phọng họp dành cho sinh hoạt lớp được cho trong file đính kèm: