Thông báo ứng viên được đề nghị/ không được đề nghị Hội đồng chức danh GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐCDGSNN ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2010;Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở tại Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Ngày 03 tháng 8 năm 2010, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở – Trường Đại học Lâm nghiệp đã họp và đề nghị danh sách ứng viên được đề nghị/ không được đề nghị Hội đồng chức danh GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau:

 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

—————————————————————

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐCDGSNN

XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2010

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

 

 

 

TT

 

 

Họ và tên

ứng viên

Chức danh đăng ký

 

Ngành, chuyên ngành

 

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

GS

PGS

1

Nguyễn Thế Nhã

 

Lâm nghiệp,

Quản lý tài nguyên rừng

Đại học

Lâm nghiệp

09/09/09

2

Lê Trọng Hùng

 

 X

Kinh tế,

Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/09/09

3

Phạm Văn Điển

 

 X

Nông nghiệp, Lâm học

Đại học

Lâm nghiệp

09/09/09

4

Nguyễn Huy Sơn

 

 X

Nông nghiệp, Lâm học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

09/09/09

 

 

           Ủy viên Thư ký/Thường trực

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Chương

Chủ tịch Hội đồng

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Vũ Tiến Hinh

 

 

 

 

  

 

 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

——————————————————————-

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐCDGSNN

XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS

(gồm các ứng viên không được đưa vào danh sách bầu và bầu không đạt)

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Lý do

không đạt

GS

PGS

1

Vương Văn Quỳnh

X

 

Lâm nghiệp, Lâm học

Đại học

Lâm nghiệp

Điểm biên soạn sách không đủ

 

 

 

 

           Ủy viên Thư ký/Thường trực

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Chương

Chủ tịch Hội đồng

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Vũ Tiến Hinh