Thông báo tuyển tình nguyện viên cho dự án SusForm-Now

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHÒNG KHCN & HTQT           THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO DỰ ÁN SUSFORM-NOW  `                       Dự án SUSFORM-NOW đang tìm 1 tình nguyện viên giám sát có thể ở tại 1 bản thuộc TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong thời gian dài, thực hiện việc quan sát có sự tham gia và hỗ trợ các…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG KHCN & HTQT

 
   

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO

DỰ ÁN SUSFORM-NOW 

`                      

Dự án SUSFORM-NOW đang tìm 1 tình nguyện viên giám sát có thể ở tại 1 bản thuộc TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong thời gian dài, thực hiện việc quan sát có sự tham gia và hỗ trợ các hoạt động của Dự án.

Những người quan tâm vui lòng liên hệ:

– Ông Trần Hải Long, chuyên viên phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Lâm nghiệp; ĐT 0983.840.808; Email: longlnxh@gmail.com

            – Ông Minh, trợ lý Dự án; Email: ngosiminh7988@yahoo.com

SUSFORM-NOW là 1 Dự án hợp tác kỹ thuật của JICa được phối hợp thực hiện với chính phủ ViệtNam ở tỉnh Điện Biên.

Tham khảo web-site để biết thêm chi tiết:

(English) http://www.jica.go.jp/project/english/vietnam/004/index.html

(Vietnamese) http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/004/index.html

Thông tin chung:

SUSFORM-NOW đang thực hiện các hoạt động quan sát có sự tham để ghi lại sự phát triển nội tại của người dân tại các khu vực thí điểm. Dự án tạo cơ hội cho các tình nguyện viên thực hành khảo sát dân tộc học tại các khu vực thíđiểm bằng việc giám sát. Tình nguyện viên giám sát ghi chép thực địa về các hoạt động của người dân và Dự án SUSFORM-NOW để đánh giá sự phát triển nội tại của họ.

Mô tả công việc:

1. Tình nguyện viên giám sẽ làm các sản phẩm sau:

(1) Ghi chép thực địa: Ghi chép tất cả hoạt động hàng ngày của người dân và Dự án bằng cách quan sát có sự tham gia của người dân để đánh giá sự thayđổi về chất của người dân, sử dụng mẫu có sẵn;

(2) Báo cáo tháng: Tổng hợp ghi chép thực địa, sử dụng mẫu;

(3) Tóm tắt tháng: Tóm tắt các hoạt động quan sát hàng ngày của tình nguyện viên, sử dụng mẫu.

* Tất cả phom mẫu ghi chép sẽ được Dự án chuẩn bị.

2. Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ trưởng bản các công việc sau:

(1) Thúc đẩy người dân chuẩn bị và thực hiện các hoạt động thí điểm;

(2) Giám sát việc thực hiện các hoạt động thí điểm với Dự án;

(3) Thu thập thông tin về các khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai các hoạt động thí điếm và báo cáo Dự án thường xuyên;

(4) Tổ chức và thúc đẩy các cuộc họp bản có liên quan đến các hoạt động thíđiểm theo kế hoạch;

(5) Viết và nộp báo cáo giám sát tháng sử dụng mẫu có sẵn;

(6) Hỗ trợ việc liên lạc giũa Dự án và người dân (Vd: về việc chậm/hoãn các cuộc họp/tập huấn, dịch bệnh…);

(7) Đam bảo sự tham gia đầy đủ của người dân trong các buổi tập huấn, hội thảo, và các hoạt động thí điểm khác và

(8) Thực hiện các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi Dự án

Yêu cầu:

– Trên kỹ sư hoặc sinh viên đại học;

– Có kiến thức cơ bản về khảo sản dân tộc học, được đào tạo tốt về quản lý rừng có sự tham gia và/hoặc phát triển sinh kế;

– Có thể ở 1 bản liên tục ở vùng sâu vùng xa của dân tộc thiểu số trong thời gian dài (ít nhất 2 tháng hoặc hơn);

– Sẵn sàng làm việc ở 1 môi trường đa văn hóa và

– Sãn sàng làm việc và di chuyển trong tỉnh Điện Biên.

Thời gian làm việc:

Thời gian dài, ít nhất trên 2 tháng, từ thời điểm hiện tại.

Hỗ trợ và nơi ăn ở:

1. SUSFORM-NOW sẽ cung cấp những hỗ trợ sau:

(1) Trợ cấp ngày (100,000 VND/ngày) trong suốt thời gian làm việc của tình nguyện viên ở Điện Biên, bao gồm những ngày đi lại;

(2) Chi phí thực tế của 1 lượt đi lại giữa địa bàn của và Tp Điện Biên Phủ bằng phương tiện kinh tế nhất

(3) Văn phòng phẩm cần thiết.

2. SUSFORM-NOW sẽ bố trí 1 gia đình ở mỗi điểm thí điểm cho việc ăn ở của tình nguyện viên với các điều kiện sạch sẽ hoặc chỗ ngủ miễn phí và tiền ăn có giá cả hợp lý.

Địa bàn:

Bàn Kê Nênh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (khoảng 7km từ trung tâm TP Điện Biên Phủ)

Những ứng viên quan tâm gửi 1 CV (thông tin bản thân) tiếng việt bằng email cho ông Minh (đã nêu ở trên). Chỉ những ứng viên trong danh sách rút gọn được liên lạc. Vui lòng không liên lạc qua điện thoại.

————————————

 

SUSFORM-NOW is finding a Monitoring Volunteer, who can stay in a village inDien Bien PhuCity,DienBienProvince, long-term basis and conducting participant observation and supporting project activities.

Those who has interest in it, please contact with Mr. Ngo Si Minh, Project Assistant (ngosiminh7988@yahoo.com), by E-mail.

 SUSFORM-NOW is a JICA’s technical cooperation project jointly implemented with the government ofVietnaminDienBienProvince.

Please visit our web-site for more details:

(English) http://www.jica.go.jp/project/english/vietnam/004/index.html

(Vietnamese) http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/004/index.html

 Background:

SUSFORM-NOW is conducting participant observation activities for recording villager’s endogenous development in our pilot sites. The Project provides opportunity for volunteers to exercise ethnographical survey at the pilot sites as Monitoring Volunteers. Monitoring Volunteers are writing Field Notes, recording all the activities of villagers and SUSFORM-NOW project at each pilot site by participatory observation of the villagers to measure their endogenous development.

 Job description:

1. The Monitoring Volunteer shall make the following Products:

(1) Field notes: recording all the activities of villagers and SUSUFORM-NOW in each pilot site daily by participatory observation of the villagers to measure qualitative changes of the local people, using the form;

(2) Monthly report: synthesizing the field notes using the form.; and

(3) Monthly summary: summarizing the daily monitoring activities of the Monitoring Volunteers using the form.

* All the forms will be prepared by the Project.

2. The Monitoring Volunteer shall assist following activities of the village head:

(1) Facilitate villagers in preparing and implementing the pilot activities;

(2) Monitor the overall implementation of the pilot activities in the village with SUSFORM-NOW;

(3) Collect information on difficulties and challenges in implementing the pilot activities and timely report them to SUSFORM-NOW;

(4) Organize and facilitate village meetings related to the pilot activities according to the implementation plans;

(5) Write and submit a monthly monitoring report of the pilot activities using the pre-defined monitoring form;

(6) Facilitate timely communication between SUSFORM-NOW and the villagers (e.g., on delay or postponement of meetings/training courses, animal disease occurrence, etc.);

(7) Ensure the villagers’ full participation in training courses, workshops, and other related field activities; and

(8) Perform other duties as requested by SUSFORM-NOW.

Job requirement:

– More than Bachelor degree or University student;

– Having the basic knowledge on ethnographical survey, and well educated in participatory forestry management and/or livelihoods development;

– Ability to stay in a remote village of ethnic minority long-term basis (at least two full months or more);

– Willing to work in a cross cultural environment; and

– Willing to work and travel inDienBienProvince.

Working period:

Long-term basis, at least more than 2 month, from now.

Subsidies and host family:

1 SUSFORM-NOW shall provide followings to the Monitoring Volunteer:

(1) Daily allowance (100,000 VND/day) during the Monitoring Volunteer’s assignment inDienBienProvinceincluding travel days;

(2) The actual cost of one round trip between the current address of the volunteer and Dien Bien Phu City by the most economical public transportation; and

(3) Necessary stationery for the Survey.

2 SUSFORM-NOW shall make an agreement with one household in each pilot site for the Monitoring Volunteer’s stay in the household including the provision of clean bed or sleeping place free of charge and meals in reasonable prices.

Base in:

Ke Nenh village,Dien Bien PhuCity,DienBienProvince(around 7 km fromDien Bien PhuCitycenter) 

Interested candidates should send a Vietnamese CV by email to Mr. Minh (mentioned above). Only shortlisted candidates will be contacted. No phone inquiries please.