Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2013

Cơ sở chính trường Đại học  Lâm nghiệp (Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội) cần tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau: Thong bao_so 1401.pdf Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Mau don.pdf

Cơ sở chính trường Đại học  Lâm nghiệp (Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội) cần tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau:

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: