Thông báo triệu tập hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 21/02/2014, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp đã ra thông báo số 26-TT/ĐU v/v  triệu tập hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Thời gian: Buổi tối, bắt đầu từ 19h30, ngày 27/02/2014; Địa…

Ngày 21/02/2014, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp đã ra thông báo số 26-TT/ĐU v/v  triệu tập hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thời gian: Buổi tối, bắt đầu từ 19h30, ngày 27/02/2014;

Địa điểm: Hội trường lớn (G6), trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường (trừ các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận cơ sở 2 sẽ tổ chức học tập, quán triệt tại cơ sở 2);

Đề nghị các cấp ủy chi bộ thông báo cho toàn thể đảng viên trong đơn vị đến dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.