Thông báo triệu tập Hội nghị

Thông báo triệu tập Hội nghị

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 28/TT-ĐU 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM

              ChươngMỹ, ngày 18 tháng 5 năm 2009

TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

 

 


Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp quyết định triệu tập hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X.

Thành phần: Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong Trường (cả lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký).

                Thời gian: Bắt đầu từ 8h– Thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2009.

                Địa điểm: Tại Hội trường lớn – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ban chấp hành Đảng bộ Trường phân công nhiệm vụ như sau:

– Tiểu Ban Tuyên giáo, văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị các điều kiện để phục vụ hội nghị;

– Phòng Chính trị – Công tác sinh viên phục vụ khánh tiết;

– Trung tâm Dịch vụ chuẩn bị hội trường, nước uống;

– Phòng Hành chính tổng hợp chuẩn bị xe đưa đón báo cáo viên;

– Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị kinh phí.

Đảng uỷ yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, đảng viên theo thành phần triệu tập về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

   – Các đ/c ĐUV,

  – Các Chi bộ trực thuộc,

  – Lưu VPĐU.

T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

Trần Hữu Viên