Thông báo triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đầu năm 2014

Thông báo triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đầu năm 2014 Thong bao trien khai nhiem vu KHCN 2014.pdf Một số phụ lục đính kèm: B2. Thuyet minh de tai hang nam_Bo.doc phu luc 2.doc Thong bao ke hoach KHCN 2014 dot 1.pdf

Thông báo triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đầu năm 2014

Một số phụ lục đính kèm: