Thông báo triển khai đề tài cấp trường năm 2012

Căn cứ Kế hoạch hàng năm và Quy chế quản lý các đề tài, dự án KHCN của Trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường về việc đăng ký và xây dựng đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2012 như sau:

Chủ trương chung: 
– Nhà trường ưu tiên tuyển chọn  và hỗ trợ kinh phí cho  các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo và phát triển của Trường, 
– Ưu tiên hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu do các đơn vị trong Trường đề xuất hoặc yêu cầu thực hiện phục vụ công tác quản lý, 
– Ưu tiên các đề tài sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cấp,
– Mức kinh phí hỗ trợ và tính giờ NCKH áp dụng theo quy chế Chi tiêu nội bộ Trường ĐHLN hiện hành.
Quy trình thực hiện:
1. Đăng ký đề tài: Được thực hiện tại các đơn vị (Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện, Công ty)
– Các đơn vị  xác  định những vấn  đề thuộc hướng ưu tiên trên,  đề xuất  những  đề tài nghiên cứu ứng dụng thực sự cần thiết, đề xuất những cán bộ có đủ năng lực để thực hiện đề tài.
– Các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu xác định những vấn đề cần giải quyết của các đơn vị trong Trường và tiến hành đăng ký và xây dựng đề cương. 
– Các đơn vị tổng hợp gửi danh sách tên các đề tài và chủ trì (như mẫu kèm theo) cho Phòng KHCN&HTQT  hạn cuối ngày 25/02/2012 phục vụ công tác lập kế hoạch 
2. Xây dựng đề cương: Các đề xuất đề tài đã được các đơn vị đồng ý, phù hợp với chủ trương của Nhà trường tiến hành xây dựng đề cương (như mẫu kèm theo), in 06 bản và nộp 01 bản cho Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 05/03/2012. 
3. Xét duyệt đề cương: Nhà trường  sẽ  thành lập hội đồng và  tổ chức xét duyệt đề cương từ ngày 10/03/2012 đến  20/03/2012. Các chủ trì đề tài chuẩn bị tóm tắt đề cương nghiên cứu trên Power Point để trình bày trước hội đồng.
4. Nộp đề cương đã chỉnh sửa: Sau khi nghiệm thu các chủ trì đề tài nộp bản điện tử và 2 bản in đề cương đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng (có chữ ký xác nhận đã chỉnh sửa của chủ tịch Hội đồng), gửi về Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 25/03/2012.
5. Quyết định giao nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường sẽ rà soát lần cuối, công bố quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài bao gồm cả kinh phí được xét duyệt chậm nhất ngày 30/03/2012.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng KHCN&HTQT./.