Thông báo tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2010-2011

Thực hiện kế hoạch NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo một số nội dung chính như sau:Chủ trương của Nhà trường: – Khuyến khích các giảng viên, giảng viên kiêm giảng đăng ký và thực hiện các chuyên đề NCKH cấp Khoa (đặc biệt các giảng viên có học vị Thạc sỹ trở lên nên thực hiện chuyên đề cấp Khoa);

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số:   749   /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

Hà Nội, ngày  30  tháng 8 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2010-2011

 

 

Kính gửi:

    Các Ông (Bà) Chủ nhiệm Khoa,Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm,

    Các Ông (Bà) Chủ nhiệm Bộ môn, Giám đốc Trung tâm THTN Khoa.

 

 

Thực hiện kế hoạch NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo một số nội dung chính như sau:

Chủ trương của Nhà trường:

          Khuyến khích các giảng viên, giảng viên kiêm giảng đăng ký và thực hiện các chuyên đề NCKH cấp Khoa (đặc biệt các giảng viên có học vị Thạc sỹ trở lên nên thực hiện chuyên đề cấp Khoa);

          Đối với chuyên đề cấp Bộ môn: Ở các bộ môn chuyên môn một giảng viên chủ trì không quá 1 chuyên đề/ giảng viên/ năm học; ở các bộ môn cơ bản, cơ sở, GDQP, GDTC một giảng viên chủ trì không quá 2 chuyên đề/ giảng viên/ năm học.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa tổ chức việc đăng ký, xét duyệt chuyên đề, tổ chức nghiệm thu chuyên đề … theo nguyên tắc Hội đồng.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2010, Kết thúc nghiệm thu vào cuối tháng 4/2011.

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện được cụ thể hóa như sau:

1. Các Khoa, Trung tâm, Viện (sau đây gọi chung là các Khoa) xác định hướng NCKH cấp Khoa và Bộ môn; Tổ chức cho giảng viên, giảng viên kiêm giảng, cán bộ trong đơn vị đăng ký (theo đúng chủ trương, quy chế của Nhà trường) và tiến hành xây dựng đề cương chuyên đề NCKH (mẫu KBm-01). Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa ra quyết định thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề, yêu cầu các chủ trì chuyên đề chỉnh sửa, tổ chức phê duyệt và lập danh sách chuyên đề được phê duyệt đề nghị nhà trường ra quyết định giao nhiệm vụ (Mẫu KBm-03). Hoạt động này phải hoàn thành chậm nhất vào 30/9/2010. (Đề cương chuyên đề đã được phê duyệt, biên bản xét duyệt đề cương (Mẫu KBm-02), bản điện tử được quản lý tại văn phòng các Khoa).

2. Nhà trường ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện chuyên đề trong tuần đầu tháng 10/2010.

3. Tổ chức nghiệm thu:

          Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa thông báo cho các cá nhân chủ trì chuyên đề biết kế hoạch tổ chức nghiệm thu (ít nhất 1 tháng trước khi tổ chức nghiệm thu), chuẩn bị báo cáo chuyên đề theo mẫu KBm-04;

          Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; tổ chức nghiệm thu các chuyên đề; báo cáo kết quả nghiệm thu chuyên đề (Mẫu KBm-07) cùng với bộ biên bản nghiệm thu (Mẫu KBm-05), quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, 01 đĩa CD-ROM lưu toàn bộ bản điện tử của các chuyên đề, giấy xác nhận nộp tài liệu của Thư viện (Mẫu KBm-08) cho Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT chậm nhất vào 15/5/2011.

          Các Khoa nộp toàn bộ báo cáo chuyên đề đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và có xác nhận chỉnh sửa của Chủ tịch hội đồng (01 bản báo cáo/ 1 chuyên đề) cho Thư viện (theo mẫu xác nhận nộp kèm theo).

4. Các mẫu biểu (đề cương, báo cáo, biên bản, phiếu đánh giá, giấy đề nghị, giấy xác nhận nộp tài liệu…) được đăng tải tại địa chỉ www.vfu.vn, mục KHCN.

5. Kinh phí Nhà trường hỗ trợ:

          Xét duyệt đề cương chuyên đề: 50.000 đồng/ chuyên đề cấp Bộ môn; 100.000 đồng/ chuyên đề cấp Khoa;

          Nghiệm thu chuyên đề: 100.000 đồng/ chuyên đề cấp Bộ môn; 150.000 đồng/ chuyên đề cấp Khoa;

          Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ theo đơn vị Khoa.

Thông báo này là căn cứ để các Khoa, Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa chủ động trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2010-2011. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị các Khoa trao đổi với Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT để có phương án giải quyết./.

 

Nơi nhận:

    Như kính gửi;
– Phòng TC-KT;

    Lưu: Phòng KHCN&HTQT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Xuân Hoàn

 
 
Các mẫu biểu đính kèm theo thông báo: