Thông báo tổ chức triển khai hoạt động cấp Khoa, Bộ môn năm học 2011-2012

Xin mời quí vị xem các nội dung sau:

1. Nội dung Thông báo
2. Mẫu đề cương đề tài
3. Biên bản xét duyệt đề cương
4. Giấy đề nghị giao nhiệm vụ thực hiện đề tài
5. Mẫu báo cáo đề tài
6. Biên bản nghiệm thu đề tài
7. Phiếu đánh giá
8. Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài
9. Giấy xác nhận nộp tài liệu