Thông báo tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bế giảng và phát…

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học.

Thời gian: 8h00 ngày 03 tháng 8 năm 2013

Địa điểm: Phòng 201 – Giảng đường G2 – Trường Đại học Lâm nghiệp

Yêu cầu các học viên thuộc diện nhận bằng tốt nghiệp có mặt đúng giờ. Khi về trường cần mang theo: Chứng minh nhân dân, thẻ học viên để làm thủ tục nhận bằng.

Những học viên chưa hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp sẽ không được nhận bằng.

 

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để báo cáo)

– Học viên cao học;

– Lưu VT, Khoa ĐTSĐH

 

   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

1. Thông báo tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp

TB be Giang va phat bang.pdf

2. Danh sách các học viên được cấp bằng

Quyet dinh cap bang so 312.pdf

Quyet dinh cap bang so 616.pdf