Thông báo tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số: 399/TB-ĐHLN-CT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014 THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Số: 399/TB-ĐHLN-CT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa

 Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2013-2014,Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa.

– Thời gian: 01 ngày, Chủ nhật, 27/4/2014 (bắt đầu từ 7h30);

– Địa điểm: Hội trường G6, trường Đại học Lâm nghiệp;

– Đối tượng: Sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp (K54 KTXDCT; K55, trừ K55 KTXDCT).

– Nội dung: Trang bị cho sinh viên năm cuối một số kỹ năng mềm cơ bản, kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả.

Để chương trình tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa năm học 2013-2014 đạt hiệu quả cao, Nhà trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chủ trì, khâu nối với các đơn vị trong việc quản lý, tổ chức chương trình; phụ trách trang trí và mời báo cáo viên.

2. Các khoa, viện đào tạo tiếp tục chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho sinh viên năm cuối của đơn vị gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp, doanh nhân, những người thành đạt (theo thông báo số 261/TB-ĐHLN-CT ngày 17/3/2014 của Hiệu trưởng).

3. Phòng Quản trị – Thiết bị bố trí Hội trường G6 vào thời gian trên.

4. Phòng Hành chính tổng hợp phục vụ âm thanh, chuẩn bị máy phát điện dự phòng mất điện lưới trong quá trình tổ chức chương trình.

5. Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình.

6. Ban cán sự các lớp sinh viên năm cuối thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp được biết.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 Nơi nhận:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Các phòng: QTTB, HCTH, TCKT;

– Các lớp SV năm cuối;

– BBT Website (để đăng TB);

– Lưu: VT, CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 Phạm Văn Chương