Thông báo Tổ chức Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp và Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2019 – 2020

Để đảm bảo kế hoạch triển khai trong năm, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết hợp tổ chức các hoạt động tổng kết KHCN sinh viên và Khởi nghiệp với mục đích biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động KHCN và Khởi nghiệp