Thông báo tham gia chương trình Rung chuông vàng 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số: 49 /TB-ĐT   Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009     THÔNG BÁO V/v tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình Rung chuông vàng năm thứ IV     Kính gửi:   BCH các chi đoàn sinh viên:…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Số: 49 /TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình

Rung chuông vàng năm thứ IV

 

 


Kính gửi:   BCH các chi đoàn sinh viên: K52, K53, K54.

 

Căn cứ thư mời và thể lệ tham gia chương trình Rung chuông vàng năm thứ IV của Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3); căn cứ Quyết định số     /QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 20/10/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tham gia chương trình Rung chuông vàng năm thứ IV; căn cứ số lượng sinh viên được tham gia là 105 sinh viên (trong đó 100 SV chính thức, 05 SV dự bị), Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

– Đối tượng tham gia tuyển chọn: Sinh viên các khóa: K52, K53, K54.

– Quy trình tuyển chọn:

+ Vòng I: Tổ chức cho toàn thể SV thuộc đối tượng trên có nguyện vọng tham gia dự tuyển sơ khảo vào ngày 24/10/2009 (có lịch cụ thể kèm theo). Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban tổ chức tuyển chọn 300 SV (lấy điểm từ cao xuống thấp) để dự tuyển vòng II.

+ Vòng II: Tổ chức cho 300 SV được tuyển chọn qua vòng I dự tuyển lần II. Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban tổ chức tuyển chọn 105 SV (lấy điểm từ cao xuống thấp) để luyện tập tham gia dự thi chính thức và 195 SV còn lại tham gia cổ động viên.

Nội dung kiến thức sinh viên cần chuẩn bị khi tham gia tuyển chọn: Giới hạn trong chương trình học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, kiến thức đại cương ở bậc đại học và các kiến thức xã hội về mọi lĩnh vực.

Sau mỗi vòng sơ tuyển, danh sách các SV được tuyển chọn được niêm yết tại Bảng tin Trường ĐHLN.

Nhận thông báo này, yêu cầu BCH các chi đoàn thông báo cho sinh viên được biết và tham gia tuyển chọn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các liên chi đoàn;
– PHT Nguyễn Văn Tuấn (b/cáo);
– Lưu: VPĐT.
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
Đã ký 
Nguyễn Sỹ Hà
 

KẾ HOẠCH CÁC KHOA THAM GIA TUYỂN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG NĂM THỨ IV

Ban hành kèm theo Thông báo số 49 /TB-ĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Ban thường vụ Đoàn trường

 

TT

Thời gian

Khoa

Địa điểm

1

Buổi Sáng,

ngày 24/10/2009

Từ 7h30 – 9h00

K52, K54, KT &QTKD

Hội trường lớn G6

K53, KT &QTKD

Hội trường G5

Từ 9h15 – 11h00

K52, K54 Lâm học

Hội trường lớn G6

K53, Lâm học

Hội trường G5

2

Buổi Chiều,

ngày 24/10/2009

Từ 13h30 – 15h00

QLTNR & MT

Hội trường lớn G6

Từ 15h15 – 17h00

CBLS và CĐ & CT

Hội trường lớn G6