Thông báo nội dung và kết luận cuộc họp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các đề tài, hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010

Ngày 30/8/2010, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch các đề tài NCKH cấp Trường, các nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2010 dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Hoàn…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

———————————————————

 Số:  757  /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————————

Hà Nội,  ngày 31  tháng 8 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Nội dung và kết luận cuộc họp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các đề tài, hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010

 

Kính gửi:

– Các đơn vị chủ trì đề tài;

– Các Ông (Bà) Chủ trì đề tài, Chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Trường.

 

Ngày 30/8/2010, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch các đề tài NCKH cấp Trường, các nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2010 dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Hoàn.

Thành phần cuộc họp: Ban giám hiệu, Trưởng phòng KHCN&HTQT cùng chuyên viên phụ trách, đại diện phòng TC-KT, Chủ trì các đề tài NCKH cấp Trường, Chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2010.

Nội dung kiểm tra: Tình hình triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN đến ngày 30/8/2010 – những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; các công việc triển khai tiếp theo đến 30/11/2010 .

Sau khi nghe các chủ trì đề tài báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các đề tài, nhiệm vụ KHCN; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; những nhiệm vụ cần triển khai tiếp đến hết tháng 11/2010, đoàn kiểm tra đã đánh giá, kết luận một số điểm chính như sau:

Đánh giá chung: Về cơ bản các đề tài thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài trước ngày 01/12/2010, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm tiến độ do các lý do khác nhau.

Những nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện

Các đề tài, nhiệm vụ KHCN tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo hoàn thành báo cáo cuối cùng và tổ chức nghiệm thu trong tuần từ 02-12/12/2010.

Chủ động tổ chức semina, hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu trong Khoa, Bộ môn đồng thời tranh thủ sự góp ý từ các nhà khoa học.

Về kinh phí hỗ trợ: Đề nghị các chủ trì đề tài hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán với Phòng TC-KT trước ngày 31/01/2011 (yêu cầu có sản phẩm là bài báo trước khi thanh quyết toán).

Trên đây là kết luận của cuộc họp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2010. Nhà trường yêu cầu các đơn vị chủ trì đề tài, các chủ trì đề tài, chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Phòng TC-KT;

– Lưu: Phòng KHCN&HTQT.

 TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

 

 (đã ký)

 

Phạm Văn Chương