Thông báo nội dung để làm tạp chí khoa học

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp và chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2011), Ban Nữ công đề nghị các nữ cán bộ tích cực tham gia viết bài đăng trên Thông tin Khoa học Lâm nghiệp của Trường, dự kiến xuất bản số tháng 10 năm 2011.

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN NỮ CÔNG

Số: 24-TB/NCCĐ

 Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tham gia viết bài đăng trên Thông tin Khoa học Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2011

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp và chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2011), Ban Nữ công đề nghị các nữ cán bộ tích cực tham gia viết bài đăng trên Thông tin Khoa học Lâm nghiệp của Trường, dự kiến xuất bản số tháng 10 năm 2011.

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp

2. Yêu cầu về nội dung và hình thức

a. Giới hạn nội dung:

Kết quả của các đề tài NCKH các cấp, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ; các chương trình hợp tác khoa học công nghệ; các sáng kiến cải tiến trong công tác…, chưa từng được công bố ở các tạp chí khác.

Bài viết không quá 10 trang in khổ A4, sử dụng Unicode font Time New Roman.

b. Kết cầu trình bày gồm các phần sắp xếp theo thứ tự như sau:

– Tên bài: Chữ in, Font 14 bold.

– Tên tác giả: Chữ thường, Font 12 bold, với footnotes là tên cơ quan cho các tác giả và địa chỉ để liên hệ (corresponding author).

– Tóm tắt: Tiếng Việt, Font 10, ít nhất 200 từ và không quá 300 từ trong một đoạn văn, không xuống hàng. Từ khóa 5 –  7 từ, xếp theo thứ tự A – Z.

– Mở đầu/đặt vấn đề: Font 12.

– Nội dung và phương pháp nghiên cứu: Font 12

– Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Font 12 (có thể tách riêng phần kết quả và thảo luận)

– Kết luận: Font 12

– Tài liệu tham khảo: Font 10

Phần tiếng Anh ở cuối bài gồm:

– Tên bài tiếng Anh: Chữ in, Font 14, bold

– Tên tác giả: Không bỏ dấu, chữ thường, font 12 bold, footnotes cho tác giả để liên hệ.

– Summary (tiếng Anh): Font 10, một đoạn văn 200–300 từ không xuống hàng

– Keywords (tiếng Anh), 5 – 7 từ, xếp theo thứ tự A – Z.

c. Cách viết tài liệu tham khảo:

Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc ( ); Nếu có 2 tác giả thì dùng dấu (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu +et al., năm, ví dụ: Nguyễn Văn A et al., (2009). Khi đưa tến tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa 2 tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al” bằng cụm từ “đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn. Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A-Z; tên tạp chí quốc tế viết tắt theo quy định quốc tế, không có dấu chấm sau chữ viết tắt; tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầy đủ; thứ tự viết: Họ, tên các tác giả – năm xuất bản – tên sách, tên bài báo – tên tạp chí đối với bài báo hoặc tên  xuất bản và nơi xuất bản đối với sách – tập, số – trang đầu và tranng cuối tài liệu.

Chú ý: Chỉ những trích dẫn trong bài mới được ghi vào tài liệu tham khảo.

3. Thời gian nộp bài: Từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2011, bao gồm: 01 bản in và 01 bản điện tử.

Bài đăng đề nghị gửi về bộ phận thường trực ở các Khoa chuyên môn: Khoa Chế biến lâm sản (cô N.T. M. Nguyệt); Khoa Cơ điện &CT (cô L. B. Linh); Khoa Kinh tế và QTKD (Cô B. T. M. Nguyệt); Khoa Lâm học (cô N. H. Hương); Khoa Lý luận chính trị (cô Đ. T. Diệu); Khoa Quản lý TNR&MT (cô T.T. Hương); Cơ sở 2 (cô N. T. T. Hiền).

Đây là dịp để phát huy vai trò và thể hiện năng lực của đội ngũ nữ CBVC, LĐ trong hoạt động chuyên môn của Nhà trường, vì vậy Ban nữ công rất mong chị em tích cực tham gia viết bài để số Tạp chí xuất bản dịp kỷ niệm 81 năm kỷ niệm ngày 20/10 đạt chất lượng cao.

(Thông tin này được đăng tải trên website: http://www.vfu.edu.vn/)

Nơi nhận:

– BTV Công đoàn; (để báo cáo)

– Ban Nữ công;

– Các Tổ Nữ công;

– Các thành viên tiểu ban Chuyên môn NC;

– Lưu VPCĐ.

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 

(đã ký)

 

Phó chủ tịch công đoàn

Bế Minh Châu