Thông báo ngày bảo vệ của NCS Ngô Út

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 414  /ĐHLN-ĐTSĐH V/v.Đăng thông báo bảo vệ luận án TS cấp nhà nước Hà Nội, ngày  15 tháng  10 năm 2010     Kính gửi:   Ban Biên…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 414  /ĐHLN-ĐTSĐH

V/v.Đăng thông báo bảo vệ

luận án TS cấp nhà nước

Hà Nội, ngày  15 tháng  10 năm 2010

 

 

Kính gửi:   Ban Biên tập báo Nhân dân

 

          Trường Đại học Lâm nghiệp đã có quyết định số 994/QĐĐHLN-ĐTSĐH ngày   08 tháng 11 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng bảo vệ luận án TS cấp Nhà nước cho NCS: Ngô Út.

            Trường Đại học Lâm nghiệp đề nghị Ban biên tập báo Nhân dân cho đăng thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, nội dung như sau:

"Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho NCS Ngô Út. Chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng (Mã số: 62.62.60.10).

Đề tài: "Nghiên cứu cấu trúc và sinh trưởng rừng non phục hồi làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp chuyển hóa thành rừng có giá trị kinh tế, vùng Đông Nam Bộ ".

Thời gian:        8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2010

Địa điểm: Phòng 202– giảng đường T2- Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

 Xin trân trọng kính mời các quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn quí Ban Biên tập!

 

 

                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                

– Như trên

– Lưu VT, khoa ĐTSĐH