Thông báo mời tham gia hội thảo về kiến trúc cảnh quan với Trường Đại học Quốc Gia Xê un – Hàn Quốc

      BỘ MÔN LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ       Số: 68TB/LNĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                  Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012   THÔNG BÁO (V/v: Giao lưu, trao đổi học thuật với Chuyên gia nước ngoài)   Kính gửi:   Các Thầy…

      BỘ MÔN LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

      Số: 68TB/LNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

(V/v: Giao lưu, trao đổi học thuật với Chuyên gia nước ngoài)

 

Kính gửi:   Các Thầy (Cô) giáo và các em sinh viên

 

Nhận lời mời của Bộ môn Lâm nghiệp đô thị Trường Đại học Lâm nghiệp về việc giao lưu học thuật trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan và giới thiệu chương trình cấp học bổng của Trường Đại học Quốc gia Xê Un – Hàn Quốc (Seoul National University- SNU), Giáo sư Tong Mahn AHN: Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc cảnh quan Đại học Quốc gia Xê Un – Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Sir Geoffery Jellicoe – Liên đoàn Kiến trúc cảnh quan quốc tế (IFLA), Phó chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc cảnh quan quốc tế khu vực Châu Á (IFLA APR), Phó Chủ tịch tạp chí Công trình Sinh thái và Cảnh quan quốc tế (ICLEE) sẽ đến giao lưu, trao đổi học thuật với giáo viên và sinh viên với nội dung, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Nội dung buổi giao lưu và trao đổi học thuật

– Giới thiệu ngành Kiến trúc cảnh quan và một số chủ đề về Kiến trúc cảnh quan ở Hàn Quốc.

– Giới thiệu và giải đáp chương trình cấp học bổng du học cho sinh viên và giáo viên có nhu cầu học tập, nghiên cứu về Kiến trúc cảnh quan tại Đại học quốc gia Xê Un – Hàn Quốc.

– Các giáo viên và sinh viên đặt câu hỏi và nêu vấn đề trao đổi thảo luận.

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 25 tháng 6 năm 2012 (thứ 2)

– Địa điểm: Phòng họp C nhà A2 ( nhà 6 tầng)

3. Thành phần tham gia

– Sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị, Kiến trúc cảnh quan (gồm cả những sinh viên đã tốt nghiệp);

– Giáo viên ngành Lâm nghiệp đô thị và Kiến trúc cảnh quan;

– Các sinh viên, cán bộ, giáo viên ngành khác quan tâm có thể tham gia.

Để tổ chức thành công buổi sinh hoạt học thuật nói trên, Bộ môn lâm nghiệp đô thị, đề nghị các giáo viên cố vấn học tập các lớp sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị, Kiến trúc cảnh quan báo kế hoạch tổ chức này tới sinh viên, lập danh sách sinh viên tham gia và yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ. Đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên ngành học khác và những sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị đã tốt nghiệp có nhu cầu tham gia xin liên hệ với cô TS.Nguyễn Thị Yến – Phó chủ nhiệm Bộ môn Lâm nghiệp đô thị trước ngày 24/6/2012, số ĐT: 01687067682, Email: bmlamnghiepdothi@gmail.com.

 

Ghi chú: Thông tin về GS Tong Mahn AHN và Đại học quốc gia Xê Un – Hàn Quốc có thể tham khảo tại các trang Website: www.iflaonline.org; www.ifla2012.com; www.springer.com/11355; www.useoul.edu

 

     TM. Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

                       CN. Bộ môn

 

 

Nơi nhận:

– Như thông báo

– Lưu VP.BM

 

                              (Đã ký)

 

                    TS. Đặng Văn Hà