Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011

Ngày 22/3/2011, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp có Thông báo số 46-TB/ĐU về tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐAỊ HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM  NGHIỆP

*

Số: 46-TB/ĐU

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


         Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011

 


Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011 của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp;

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các Trường Đaị học, Cao đẳng Hà Nội, Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011.

– Thời gian: Vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật (ngày 02-03/4/2011).

– Đối tượng: Những quần chúng ưu tú được các chi bộ cử đi học (có Kế hoạch và danh sách kèm theo).

– Địa điểm: Phòng 201, Giảng đường G1 – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đảng uỷ yêu cầu:

– Tiểu ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ tổ chức lớp học theo đúng yêu cầu nội dung quy định;

– Phòng Chính trị & Công tác sinh viên phục vụ trang trí và khánh tiết;

– Trung tâm dịch vụ bố trí phòng học, máy chiếu, nước uống cho báo cáo viên và học viên;

– Các cấp ủy chi bộ thông báo và tạo điều kiện cho các quần chúng có tên trong danh sách tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian.

Đảng ủy Trường đề nghị các Chi bộ được phân công và các quần chúng được cử đi học nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ                       
 – Các Đ/c ĐUV,                                                                                    BÍ THƯ          

 – Các Chi bộ trực thuộc,

 – BCH Đoàn Trường,

 – Lưu VPĐU.

                                                                                                                (đã ký)

 

 

                                                                                      

                                                                                         Nguyễn Văn Tuấn