Thông báo làm thẻ cho sinh viên khóa 57

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 90/TB-ĐHLN-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2013  THÔNG BÁO  Kính gửi: Lớp trưởng các lớp học sinh, sinh viên trong Trường,  Để phục vụ cho việc…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 90/TB-ĐHLN-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 THÔNG BÁO

 Kính gửi: Lớp trưởng các lớp học sinh, sinh viên trong Trường,

 Để phục vụ cho việc thu nộp học phí qua hệ thống ngân hàng và cấp phát học bổng qua tài khoản ATM, Nhà trường thông báo một số nội dung như sau:

1. Về việc làm thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng

– Hiện nay, còn nhiều sinh viên khóa 57 và các khóa khác chưa có thẻ sinh viên, đề nghị các lớp sinh viên lập danh sách sinh viên chưa có thẻ sinh viên, gửi về Phòng TCKT (phòng 201 khu nhà A2) để làm thẻ sinh viên. Từ năm học 2013-2014, Nhà trường không hỗ trợ thu học phí bằng tiền mặt, các sinh viên phải có thẻ sinh viên, tài khoản ngân hàng Vietinbank và thực hiện thu nộp học phí qua Ngân hàng (trừ sinh viên các lớp chương trình tiên tiến, vừa làm vừa học và liên thông).

– Đối với các sinh viên đã có thẻ nhưng có sai sót về thông tin cá nhân trên thẻ, đề nghị sinh viên chủ động ra ngân hàng Vietinbank để sửa đổi thông tin cá nhân.

2. Về việc cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội

– Nhà trường thực hiện chi trả học bổng qua tài khoản cá nhân, một số sinh viên chưa có thẻ sinh viên liên kết với Ngân hàng, Nhà trường sẽ tạm dừng chi trả học bổng, đề nghị các sinh viên chưa có thẻ sinh viên khẩn trương làm thẻ sinh viên và cung cấp số tài khoản về Phòng TCKT để thực hiện chi trả học bổng và trợ cấp xã hội.

Riêng đối với những sinh viên còn nợ học phí, Nhà trường chỉ chi trả học bổng khi sinh viên đã nộp đủ học phí.

– Từ tháng 6/2013, Nhà trường sẽ chi trả học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh khối Phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học và hệ cử tuyển qua tài khoản ngân hàng, đề nghị học sinh cung cấp số tài khoản tại Ngân hàng Quân đội về Phòng TCKT để thực hiện chi trả học bổng.

3. Về tình hình nợ học phí và cấp phát biên lai thu tiền

– Nhà trường đính kèm thông báo này danh sách sinh viên còn nợ học phí, đề nghị các sinh viên còn nợ học phí khẩn trương nộp đủ học phí để được đăng ký các học phần trong năm học 2013 – 2014, thời gian chậm nhất vào ngày 20/6/2013, sau thời gian trên, Nhà trường sẽ có thông báo về gia đình và có các biện pháp xử lý theo các quy định hiện hành.

– Việc cấp phát biên lai thu học phí được cấp theo từng học kỳ, sinh viên có trách nhiệm đăng ký để lớp trưởng lớp mình lập danh sách nhận biên lai vào Thứ 5 hàng tuần. Sang học kỳ mới, Nhà trường không cấp biên lai thu học phí của các kỳ trước.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các lớp sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung đã nêu trên./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, TCKT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Trần Văn Chứ