Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010

Căn cứ quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp (Ban hành theo Quyết định số: 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007) và kế hoạch hoạt động KHCN năm 2010, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp Trường, các hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

——————————————————-

Số:  716  /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————-

Hà Nội, ngày  23   tháng 8 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010

 

Kính gửi:

   Các Ông (Bà) Chủ nhiệm Khoa, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm; Trưởng ban;

   Các Ông (Bà) Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường năm 2010;

   Các Ông (Bà) Chủ trì thực hiện hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010.

 

Căn cứ quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp (Ban hành theo Quyết định số: 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007) và kế hoạch hoạt động KHCN năm 2010, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp Trường, các hợp đồng KHCN cấp Trường năm 2010 như sau:

1.       Các chủ trì đề tài, chủ trì hợp đồng viết báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu tại địa chỉ website www.vfu.vn, mục KHCN) và in 03 bản để phát cho các thành viên đoàn kiểm tra tại buổi kiểm tra.

2.       Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch các đề tài cấp Trường, các hợp đồng KHCN cấp Trường vào ngày 30/8/2010 (cả ngày, bắt đầu từ 7h30). Thời gian cụ thể, địa điểm, nội dung kiểm tra, thành phần tham gia kiểm tra xem  bảng kế hoạch chi tiết tại website www.vfu.vn , mục KHCN).

 

Đề nghị các đơn vị và cá nhân thực hiện đúng nội dung của thông báo này./.

 

Nơi nhận:

    Như kính gửi;

    Lưu: Phòng KHCN&HTQT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Xuân Hoàn