Thông báo kết quả

Ngày 20 tháng 7 năm 2009, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp có thông báo về kết quả cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”

CÔNG ĐOÀN NN & PTNTVN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 


Số: 26-TB/CĐ

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

              Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009

                                               THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi tìm hiểu về

“Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”

 

Thực hiện Công văn số 44/CĐN ngày 24/02/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam;

Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai phát động cuộc thi đến toàn thể các công đoàn trực thuộc và cán bộ đoàn viên; thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử” Trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã tạo ra hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của cán bộ đoàn viên trong toàn Trường. Thông qua cuộc thi đã giúp CBVC, LĐ và HSSV hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử. Đã có 20/21 đơn vị tham gia viết và gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi. Phần lớn các công đoàn trực thuộc có ý thức tốt, tham gia cuộc thi nghiêm túc, động viên được đông đảo cán bộ đoàn viên của đơn vị tham gia. Nhìn chung các bài viết đều đạt yêu cầu, trả lời đúng và đủ nội dung của câu hỏi. Một số bài viết trình bày đẹp, đóng quyển, có trang bìa và đánh máy; có 01 bài viết tay dài gần 500 trang A4, 01 bài đánh máy dài gần 400 trang A4, có ảnh minh họa và trình bày sạch sẽ, gọn gàng; một số bài phân tích sâu về nội dung và nêu được những ý tưởng, kinh nghiệm hay cho hoạt động Công đoàn. Tuy nhiên, một số bài thi giống nhau, một số bài làm khá sơ sài.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường đã chọn được 03 bài xuất sắc gửi tham dự cuộc thi tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử” cấp Ngành và đã được đánh giá rất cao.

Công đoàn Trường thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử” cấp Ngành và cấp Trường như sau:

 

1. Kết quả và cơ cấu giải thưởng cấp Ngành: (Theo Quyết định số 199/QĐ-CĐN ngày 03/7/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tặng Bằng khen của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam)
 – Giải tập thể:
 Trường Đại học Lâm nghiệp đạt giải Nhì, tiền thưởng là 2.000.000đ
 Giải cá nhân:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Giải thưởng

Số tiền

1

Nguyễn Ngọc Thu

Công đoàn Cơ sở 2

Giải Nhì

1.000.000

2

Đào Thị Minh Nguyệt

Công đoàn Cơ sở 2

Giải Khuyến khích

200.000

3

Nguyễn Thị Ngọc

Công đoàn Cơ sở 2

Giải Khuyến khích

200.000

 
2. Kết quả và cơ cấu giải thưởng cấp Trường:

– Giải tập thể:

TT

Tên đơn vị

Đạt giải

Tiền thưởng

1

            Công đoàn Cơ sở 2 Trường ĐHLN

Giải phong trào

500.000

2

             Khoa Cơ điện Công trình

Giải phong trào

500.000

3

             Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường

Giải phong trào

500.000

– Giải cá nhân:

1

Đào Thị Minh Nguyệt – Công đoàn Cơ sở 2 – Giải nhất –                          – 300.000 đ

2

Nguyễn Ngọc Thu-Công đoàn Cơ sở 2-Giải nhì-                                       – 200.000 đ

3

Nguyễn Thị Ngọc – Công đoàn Cơ sở 2 – Giải ba –                                     – 150.000 đ

4

Nguyễn Hữu Cương – Khoa Cơ điện & CT – Giải KK                                 – 100.000 đ

5

Nguyễn Văn Hoà – Khoa Cơ điện & CT – Giải KK                                      – 100.000 đ

6

Nguyễn Quang Chung – Ban PTDTNT – Giải KK                                       – 100.000 đ

7

Nguyễn Thị Ái Liên – Phòng Tài chính kế toán – Giải KK                        – 100.000 đ

8

Phạm Xuân Hoàng -Khoa Lý luận chính trị – Giải KK                               – 100.000 đ

9

Đỗ Mạnh Hùng – Phòng Tổ chức cán bộ – Giải KK                                   – 100.000 đ

10

Vũ Huy Định – Khoa QLTNR&MT – Giải KK                                              – 100.000 đ

11

Đinh Quốc Cường – Khoa QLTNR&MT – Giải KK                                     – 100.000 đ

12

Nguyễn T. Tuyết Mai  – Khoa QLTNR&MT – Giải KK                              – 100.000 đ

 

Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

  – Đảng ủy Trường; (báo cáo)                                                                          CHỦ TỊCH

  – Ban giám hiệu;

  – Các đ/c UVBCH Công đoàn Trường;

  – Các Công đoàn trực thuộc;                                                                               (đã ký)

  – Lưu VPCĐ.

 

                                                                            Nguyễn Văn Quân