Thông báo kết quả tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2012-2013 trường Đại học Lâm nghiệp

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Nhà trường thông báo kết quả thống kế giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2012-2013 của cán bộ trong toàn Trường (có danh sách kèm theo)

Kết quả tính giờ NCKH 2012-2013 bản chính thức xin xem file đính kèm: