Thông báo kết quả lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2012

Trong các ngày 07, 08 và 14 tháng 4 năm 2012, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2012 cho các quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Trường. Qua thời gian học tập trên lớp và tự thảo luận, với ý thức tự giác cao, các học viên đã chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học

Xem chi tiết