Thông báo Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018

– Danh sách viên chức và người lao động đề nghị khen thưởng cấp trên năm học 2017 – 2018 – Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2017 – 2018 – Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 – 2018…

– Danh sách viên chức và người lao động đề nghị khen thưởng cấp trên năm học 2017 – 2018

– Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2017 – 2018

– Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 – 2018

– Danh sách viên chức và người lao động đề nghị khen thưởng cấp trên năm học 2017 – 2018

– Danh sách công chức viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017 – 2018

– Danh sách công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 – 2018