Thông báo kết luận hội nghị sơ kết giảng dạy các môn lý luận chính trị

Thực hiện Công văn số 8942/BGD&ĐT – GDĐH ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết giảng dạy các môn lý luận chính trị. Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 08/01/2013 về việc thành lập ban chỉ đạo sơ kết giảng dạy các môn lý luận chính trị. Ngày 24 tháng 01 năm 2013, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giảng dạy lý luận chính trị, tại Phòng họp B – Trường Đại học Lâm nghiệp, thành phần tham gia hội nghị như sau:

  • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ trì hội nghị
  • Toàn thể các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHLN-TCCB.
  • Ban chủ nhiệm và toàn thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị
  • Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL, Phòng CT&CTSV

File đính kèm: