Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Quản lý hệ thống thông tin Trường

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆPSố:43/ĐHLN-ĐT                                                                                                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013 V/v thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban công tác “Quản trị hệ thống thông tin Trường”…

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
Số:43/ĐHLN-ĐT                                                                                                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

V/v thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban công tác “Quản trị hệ thống thông tin Trường”

             Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc trường
Ngày 01 tháng 02 năm 2013, Trường ĐHLN tổ chức họp giao ban công tác “Quản trị hệ thống thông tin Trường”, thành phần tham dự cuộc họp như sau:
o PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu Trưởng, Chủ trì cuộc họp
o Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng CT&CTSV; Phòng TC-KT; Phòng KT&ĐBCL; Phòng HCTH; Trung tâm Dịch vụ; Phòng QLTB&ĐT.
o Toàn thể cán bộ và chuyên viên Ban Công nghệ thông tin.
o Đại diện Công ty CMC – đơn vị cung cấp phần mềm tín chỉ (IU)
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã kết luận và giao một số nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện như sau:
1. Nhiệm vụ chung
– Các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp để đảm bảo hoạt động đồng bộ của toàn bộ hệ thống thông tin trường với phương châm “Dự phòng là chính, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra tới mức tối thiểu”.
– Khẩn trương soạn thảo và ban hành “Quy chế quản lý hệ thống thông tin Trường ĐHLN”, nhằm phân định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin trong trường.
– Thống nhất việc quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu đào tạo của các bậc học (đại học, cao học, nghiên cứu sinh) và hệ đào tạo (chính quy, VLVH, liên thông) trong một phần mềm dùng chung toàn trường.
– Tiếp tục đề xuất đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm IU trong giai đoạn tiếp theo; Nghiên cứu đề xuất nâng cấp các tính năng còn hạn chế của phần mềm.
2. Một số nhiệm vụ cụ thể
2.1. Ban Công nghệ thông tin
+ Chủ trì việc soạn thảo “Quy chế quản lý hệ thông thông tin trường”, tổ chức việc lấy ý kiến tham vấn của các đơn vị liên quan, tổng hợp các ý kiến, biên tập lại quy chế và trình ký ban hành trước ngày 20/03/2013.
2
+ Đề xuất các phương án đảm bảo điện cho hệ thống máy chủ (sửa chữa UPS, điện dự phòng…); có các giải pháp kỹ thuật đóng hệ thống an toàn khi mất điện đột ngột.
+ Tái cấu trúc lại hệ thống máy chủ, có máy chủ chạy dự phòng nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ thống và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố bất thường xảy ra.
+ Thực hiện nghiêm túc việc sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ trên đĩa CD (01 lần/ngày), đồng thời sửa chữa và khôi phục việc sao lưu tự động, đảm bảo lưu trữ an toàn dữ liệu.
+ Phân công ca trực trong tất cả các ngày trong tuần, mở sổ theo dõi trực và bàn giao ca nhằm phân định rõ trách nhiệm, người trực phải đảm bảo liên lạc và có mặt kịp thời để xử lý các sự cố phát sinh.
+ Chủ động đề xuất việc sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị nhằm duy trì hoạt động của hệ thống, nâng cao tính bảo mật, phòng chống virus, nâng cao dung lượng đường truyền internet…. Sửa chữa và gia cố phòng máy nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho toàn bộ hệ thống máy móc và cơ sở dữ liệu lưu trữ.
2.2. Phòng Đào tạo
+ Chủ động làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm nhằm thương thảo các yêu cầu kỹ thuật (phụ lục hợp đồng) về tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm IU.
+ Là đầu mối tập hợp các ý kiến đề xuất nâng cấp các tính năng phần mềm IU của các đơn vị sử dụng trong toàn trường, làm cơ sở cho việc thương thảo ký kết hợp đồng mới về nâng cấp phần mềm IU trong giai đoạn tiếp theo.
+ Tập huấn hoặc hỗ trợ việc sử dụng phần mềm theo đề xuất của các đơn vị liên quan, trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu của các bậc học và hệ đào tạo trong toàn trường vào một phần mềm dùng chung.
2.3. Trung tâm Dịch vụ và Phòng Hành chính tổng hợp
+ Đề xuất các phương án lắp đặt, sửa chữa và mua mới trang thiết bị (lắp đặt đường dây mới, mua ATS bổ sung…) nhằm đảm bảo việc cung cấp điện thường xuyên cho hệ thống máy chủ (Trung tâm DV).
+ Thông tin kịp thời tới Ban CNTT khi có các kế hoạch về sửa chữa điện, cắt điện, mất điện đột ngột…; Chủ động phối hợp giải quyết khi có các sự cố phát sinh về điện xảy ra (Trung tâm DV).
+ Thành lập tổ rà soát và bố trí lại toàn bộ hệ thông đường dây (điện, mạng, điện thoại, cột…), nhằm đảm bảo an toàn, tránh các sự cố chập cháy xảy ra và nâng cao mỹ quan trong toàn trường (Phòng HCTH).
2.3. Phòng QLTB&ĐT và Phòng TC-KT
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, dự thảo các điều khoản hợp đồng, xúc tiến việc ký kết Hợp đồng bảo trì và Hợp đồng nâng cấp phần mềm IU trong Quý 1, 2013 (Phòng QLTB&ĐT).
3
+ Bố trí kế hoạch, rà soát và thực hiện mua sắm các trang thiết bị đảm bảo an toàn và nâng cấp hệ thống thông tin của trường theo đề xuất của các đơn vị (Phòng QLTB&ĐT).
+ Đưa vào kế hoạch tài chính năm 2013 về mua sắm và hợp đồng phần mềm, bố trí vốn kịp thời theo đề xuất của các đơn vị liên quan (Phòng TC-KT).
Toàn thể các thành viên tham gia nhất trí với các kết luận trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan căn cứ vào các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Nơi nhận:                                                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG
– Ban Giám hiệu;
– Các đơn vị trực thuộc Trường;                                                                                                                (đã ký)
– Lưu đào tạo.
                                                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn