Thông báo kê khai bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

Để phục vụ cho việc quản lý các sản phẩm khoa học công nghệ cũng như công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học và xác nhận lý lịch khoa học, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức tiến hành thống kê các bài báo, ấn phẩm, báo cáo…

Để phục vụ cho việc quản lý các sản phẩm khoa học công nghệ cũng như công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học và xác nhận lý lịch khoa học, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức tiến hành thống kê các bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học… đã được đăng trên các tạp chí, các kỉ yếu hội thảo trong nước và quốc tế từ trước đến nay (là tác giả hoặc đồng tác giả), cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể CBVC trong trường; 

2. Minh chứng: Trang bìa tạp chí, kỉ yếu, báo cáo khoa học, mục  lục và trang đầu tiên của bái báo được kê khai;

3. Thời hạn: Trước ngày 10/3/2014

Chi tiết thông báo:

TB ke khai bai bao.pdf