Thông báo Kế hoạch tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy, vừa làm vừa học năm 2017

Phụ lục: Danh mục tổ hợp các môn xét tuyển liên thông và danh mục môn thi liên thông Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển liên thông

Phụ lục: Danh mục tổ hợp các môn xét tuyển liên thông và danh mục môn thi liên thông

Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển liên thông