Thông báo Kế hoạch triển khai đề án tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình định hướng ứng dụng khóa 30A (2022-2024)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai đề án tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình định hướng ứng dụng khóa 30A như sau: