Thông báo Kế hoạch nộp hồ sơ và bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng khóa 29B

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo Kế hoạch hoàn thiện và bảo vệ đề án tốt nghiệp với các lớp cao học khóa 29B như sau: