Thông báo Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2018 – 2019

– Quy định về nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện, công nhận sáng kiến – Mẫu 01 đề nghị công nhận sáng kiến – Mẫu 02 biên bản họp xét công nhận sáng kiến – Mẫu 03 Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Trường – Mẫu 03a Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng…

– Quy định về nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện, công nhận sáng kiến

– Mẫu 01 đề nghị công nhận sáng kiến

Mẫu 02 biên bản họp xét công nhận sáng kiến

– Mẫu 03 Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Trường

– Mẫu 03a Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Bộ​

– Mẫu 03b Báo cáo tóm tắt sáng kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ/cấp toàn quốc/ Huân chương lao động

– Mẫu 04 Phiếu đánh giá, chấm điểm sáng kiến

– Mẫu 05, 05a và 06 Mẫu xét sáng kiến