Thông báo Hướng dẫn Xét công nhận sáng kiến năm học 2017 – 2018

File đính kèm: – Mẫu 01: Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến – Mẫu 02: Biên bản họp xét công nhận sáng kiến – Mẫu 03: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Trường – Mẫu 03a: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ – Mẫu 03b: Tóm tắt sáng kiến cấp Bộ…

File đính kèm:

– Mẫu 01: Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến

– Mẫu 02: Biên bản họp xét công nhận sáng kiến

– Mẫu 03: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Trường

– Mẫu 03a: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ

– Mẫu 03b: Tóm tắt sáng kiến cấp Bộ

– Mẫu 04: Phiếu chấm điểm sáng kiến

– Mẫu 05, 05a và 06: Xét sáng kiến