Thông báo học bổng tại đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh

Trường đại học Lâm nghiệp thông báo chương trình học bổng tại đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Thông tin và mẫu đăng ký trong file đính kèm.