Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ——————————————————————————————— Số: 138 /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc ——————————————————————————-               Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013   THÔNG BÁO V/v Đề xuất nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2014 Thực hiện…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

———————————————————————————————

Số: 138 /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

——————————————————————————-

              Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v Đề xuất nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2014

Thực hiện công văn số 370/BNN-KHCN ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

về việc Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch KHCN-MT năm 2014, Nhà trường thông báo tới các

đơn vị/cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KHCN&MT năm 2014 theo các nội dung sau:

  1. 1.     Nhiệm vụ cấp Nhà nước

–   Các cá nhân  đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước theo mẫu phụ lục A.1

–   Các đơn vị tổng hợp các đề xuất theo mẫu phụ lục A.2 gửi về Nhà trường (phòng KHCN&HTQT), 01 bản in và 01

bản điện tử trước ngày 27/02/2013.

  1. 2.     Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ:

–   Các cá nhân đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển, nhiệm vụ phục vụ thực thi công tác quản lý nhà nước

về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (xây dựng TCVN, QCVN…), hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ cấp Bộ theo mẫu

phụ lục A.3, A.5, A.12.

–   Các đơn vị tổng hợp các đề xuất gửi về Nhà trường (phòng KHCN&HTQT) theo mẫu phụ lục A.4, A.5, A.12  trước

ngày 05/3/2013. 

  1. 3.     Nhiệm vụ, dự án  Bảo vệ Môi trường năm 2013:

Các đơn vị tổng hợp các đề xuất Nhiệm vụ dự án Bảo vệ Môi trường năm 2013 và gửi về phòng KHCN&HTQT trước

ngày 05/3/2013 (tổng hợp theo mẫu Phụ lục C.2)

Các phiếu đề xuất và bảng tổng hợp được trình bày theo cỡ chữ 13, kiểu chữ Time New Roman, gửi về Phòng

KHCN&HTQT 01 bản in và bản điện tử qua địa chỉ Email: danganh84@gmail.com

*Lưu ý: Bảng tổng hợp các đề xuất phải có ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị phổ biến cho các cán bộ thuộc đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện các

nội dung trong thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng KHCN&HTQT./.

 

 

Nơi nhận:

–       Các đơn vị trong trường;

–       BGH (để b/c)

–       Lưu: VT, Phòng KHCN&HTQT.

      HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Chứ