Thông báo danh sách các Nhà giáo trường Đại học Lâm nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014

Theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp có 01 Nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư, 04 Nhà giáo được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

 Danh sách Nhà giáo trường Đại học Lâm nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2014:

Chức danh

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành chuyên môn

Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố)

Mã số Giấy chứng nhận

 GS

 Phạm Văn Chương

 12/04/1960

 Lâm nghiệp

 Nam Trực, Nam Định

 315/GS

 PGS

 Vũ Khắc Bảy

 20/01/1955

 Cơ học

 Xuân Trường, Nam Định

 2464/PGS

 PGS

 Trần Hữu Dào

 12/07/1958

 Kinh tế học

 Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 2682/PGS

 PGS

 Vũ Tiến Thịnh

 24/04/1980

 Lâm nghiệp

 Quỳnh Phụ, Thái Bình

 2774/PGS

 PGS

 Hoàng Xuân Niên

 20/02/1955

 Lâm nghiệp

 Quốc Oai, Hà Nội

 2771/PGS

Chi tiết:Danh sach DTC dot nam 2014.Web-2.xls