Thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Trường quản lý) năm 2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP       Số 45/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT V/v đăng ký, xây dựng đề cương đề tài NCKH cấp Cơ sở (Trường quản lý) năm 2013   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
   

Số 45/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

V/v đăng ký, xây dựng đề cương đề tài NCKH cấp Cơ sở (Trường quản lý) năm 2013

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

                                 Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường

Căn cứ Kế hoạch hàng năm và Quy chế quản lý các đề tài, dự án KHCN của Trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường về việc đăng ký và xây dựng đề cương đề tài NCKH cấp Cơ sở (Trường quản lý) năm 2013 như sau:

Chủ trương của Nhà trường:

–  Nhà trường ưu tiên tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo và phát triển của Trường,

–  Ưu tiên hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu do các đơn vị trong Trường đề xuất hoặc yêu cầu thực hiện phục vụ công tác quản lý,

–  Ưu tiên các đề tài sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cấp,

–  Mức kinh phí hỗ trợ và tính giờ NCKH áp dụng theo quy chế Chi tiêu nội bộ Trường ĐHLN hiện hành.

 Quy trình thực hiện: Thời gian thực hiện từ tháng 02/2013 – 11/2013

1. Đăng ký đề tài: Được thực hiện tại các đơn vị (Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện, Công ty)

– Các đơn vị xác định những vấn đề thuộc hướng ưu tiên trên, đề xuất những đề tài nghiên cứu ứng dụng thực sự cần thiết, đề xuất những cán bộ có đủ năng lực để thực hiện đề tài.

– Các cán bộ, giảng viên xác định những vấn đề cần giải quyết của các đơn vị trong Trường, tiến hành đăng ký đề tài (Mẫu 01) gửi về đơn vị quản lý trước ngày 28/01/2013

– Các đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách trích ngang các đề tài (Mẫu 02) gửi cho Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 31/01/2013 phục vụ công tác lập kế hoạch

2. Xây dựng đề cương: Các đề xuất đề tài đã được các đơn vị đồng ý, phù hợp với chủ trương của Nhà trường tiến hành xây dựng đề cương (Mẫu 03), in 06 bản và nộp 01 bản cho Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 28/02/2013.

3. Xét duyệt đề cương: Nhà trường sẽ thành lập hội đồng và tổ chức xét duyệt đề cương từ ngày 05/03/2013 đến 15/03/2013. Các chủ trì đề tài chuẩn bị tóm tắt đề cương nghiên cứu trên Power Point để trình bày trước hội đồng.

4. Nộp đề cương đã chỉnh sửa: Sau khi nghiệm thu các chủ trì đề tài nộp bản điện tử và 02 bản in đề cương đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng (có chữ ký xác nhận đã chỉnh sửa của chủ tịch Hội đồng), gửi về Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 20/03/2012.

5. Quyết định giao nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường sẽ rà soát lần cuối, công bố quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài bao gồm cả kinh phí được xét duyệt chậm nhất ngày 30/03/2012.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng KHCN&HTQT./.                                     

Nơi nhận:

– Ban giám hiệu;

– Như kính gửi;

– Lưu VT, Phòng KHCN&HTQT

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Chương